­

Yöresel Mesleğimiz Kasaplık Hakkında

K A S A P L I K      H A KK I N D A  :

A-Kasaplığa ilişkin tanım ve kavramlar

B-Yöremizin kültüründe geleneksel kasaplık mesleğinin geçmişi 

A-  TANIM  VE  KAVRAMLAR..

Kasap kime denir..?   Sığır,dana,koyun,kuzu gibi  eti yenen  hayvanların kesim için ayrılmış olanlarını kesen  ya da bu hayvanların etini perakende satan kimseye kasap ,yaptığı işe de  “kasaplık” denir..

Argoda ise.. kan dökücü, ya da cana kıymaktan çekinmeyene de  kasap  denmektedir.

Kasap dükkânı veya kasaphane:  Kasabın perakende et sattığı yer..

Kasap bıçağı      :    Kasabın  et  kesmek için kullandığı büyük bıçak.

Kasap çırağı       :    Kasap dükkânında çalışan  yardımcı(yamak).

Kasap kancası    :    Etleri  asmak için kullanılan madenden çengel.

Kasap satırı        :    Kasabın kemik parçalamak için kullandığı satır.

Kasabiye              :    kasaba verilen hayvan kesme ücreti.

Kasap akçesi        :   İstanbul’daki meralara getirilen hayvanlar için alınan vergi..

Kasap başı           :  Bu günkü  kasaplar derneğinin adı.

A- TANIM  VE KAVRAMLAR

(HALK ARASINDA YAYGIN DEYİMLER)…  - Kasap et derdinde ,koyun can derdinde…Herkesin kendi çıkarını düşünenler için kullanılır.Kasap Süngeri :  Çok pis,kirli şeyler hakkında kullanılır.Sözgelimi; “Yüzü sanki,kasap süngeriyle silinmiş “..yüzsüz,utanmaz kimseler için kullanılırİnsan kasabı : Acımaksızın,insan öldüren kimse..

 

İSTANBUL’DA  KASAP İSMİYLE  anılan CAMİİ  VE  MESCİTLER :

Kasaphalil mescidi  :  İst. Mollagürâni semtinde kanuni Sultan Süleyman’ın kasap  başısı Halil tarafından  yaptırılan(157-47’de),ancak 1915’de tamamen yanan  mescit..

Kasapdemirhan  mescidi  : İst. Zeyrek semtinde ,Fatih Sultan  Mehmed’in, kasap başısı Demirhan tarafından yaptırıldı.1900-1908 yıllarında onarıldı. Duvarları  kağgir, çatısı ve minberi ahşap, minaresi tuğladandır. Haziresinde Demirhan’ın, 1454 tarihli mezar taşı vardır.

Kasapilyas   Camii :  İst.  Davutpaşa  semtinde (Kocamustafapaşa  ilçesi) fetih şehitlerinden

Kasap İlyas  tarafından  yaptırıldı. Duvarları kesme taştan, minberi ahşaptandır.Haziresinde

Kasap İlyas’ın 1494  tarihli  mezar  taşı  vardır.

Merzifonlukaramustafapaşa  veya kasaplar  mescidi : İst. Yedikule semtinde  XVII.yy.ın sonlarında  yapıldı. Duvar ve minaresi taştan, minberi ahşaptır. 1780 yılında  onarım gördü.

KASAP HAVASI  : Kemaliye(Eğin)’linin,geleneksel mesleğini  simgeleyen otantik yöre halay havalarındandır.Geçmişi... yöremiz insanının geleneksel “et kethüdalığına(kasaplık mesleğine)” dayalı olan  bu  hızlı halayın melodik şekline yurt içi ve yurt dışında da  rastlanır.

Sözgelimi ; Kasap havasının, Rumlardaki  halay, gerekse melodik  şekli bizden kaynaklı olup,adına “hassapika” denmektedir. Eğin’linin,geleneksel kasaplık mesleğinin simgesini oluşturan bu kol halayın  oynanışı  önce ağır adım figürleriyle başlayıp,giderek  bu hız arttırılarak  bu kol halayı sürdürülür..

  • KASAPLIĞIN  YÖRESEL KÜLTÜRÜMÜZDEKİ KISA GEÇMİŞİ :

Tarihte, Eğin(Kemâliye),14  yy. başlarına  kadar   Gürcülerle İlhanlıların işgali altında  huzursuz bir dönem  geçirmiş, halk göçe zorlanılmıştır. 15. asırdan sonra.(.I. Mehmet döneminde) Osmanlılar, bu dağlık ve zor üretim imkânları bulunan Eğin insanının göçünü engellemek geçimlerini sağlamak  maksadıyla  Eğin(yöre) halkına..  Yavuz Sultan Selim tarafından ...Eğin ve 19 pare köy’ü için  Et kethüdalığı”…

Daha sonra..4. Murat döneminde ise “Mahrukat kethüdalığı”nın bir fermanla verildiği..  ..Eğin’linin , babadan oğul’a   günümüze dek sürdürülen kasaplık ve odunculuk mesleği böyle anlatır.Memleketten henüz 14-15 yaşında iken ayrılan gençler

,birçok eziyetleri göğüsleyerek  İstanbul’a ( gurbete) kasap çıraklığına gönderilirdi -

                                                                               Doç. .Burhan TARLABAŞI

                                                                              İTÜ.TMDK.Em.Öğr. Üyesi

KAYNAKÇA…

ATAMAN Sadi Yaver; “100 Türk halk oyunu”,İst.1975,Y.Kr.B.sı Kültür Yay.

TARLABAŞI Burhan, “Eğin Havaları”..T.C.Kültür Bakanlığı,Ankara 1997

Yıllar boyunca tarih dergisi …İstanbul 1948

MEYDAN LAROUSSE -7. Cilt,Meydan yayınevi,İstanbul 1969 

Scroll to Top