­

DİLLİ KAVAL ve METODU HAKKINDA

Dilli kaval,  Temelde, Türk  müziğinin  ses sistemi içinde  biçimlendirilen, çok sesli müziğin tonal yapısına uygun geliştirilen  ,en eski üflemeli    halk çalgılarımızdandır. Geçmişi, insanlık kadar eski olan  “dilli  kaval”, tarih boyunca yayıldığı toplumların farklı kültür ve musiki sistemleri içinde  bir çok değişik ad ve biçimleriyle  kullanıla  gelmiştir.. Çalgının değişik kültür ve musiki ortamlarında  yer alması   onun biçim ve çalınışında farklılığa   neden olmuştur...

-Çünkü, ÇALGILAR,YAPISAL ÖZELLİKLERİ İTİBARİYLE  MİLLETLERİN KENDİNE HAS KÜLTÜRÜ, BUNA BAĞLI  MUSİKİ SİSTEMLERİ İÇİNDE BİÇİM KAZANIRLAR”.

Ülkemizde, DİLLİ  KAVAL… yüzyıllar boyu farklı ad ve biçimleriyle çoban ve köylü çalgısı olarak anılıp bilinmiş,  geleneksel yöntemlerle yapılıp.. gelişigüzel ( metotsuz)  çalınmış, akademik eğitim ve öğretimine  ise ancak 1981 yılında  İTÜ.Türk Müziği Devlet Konservatuarında   başlanılabilmiştir.. Dilli kavalın ilkel bir biçim den, çağın bilim düzeyine nasıl adapte  edilebildiği ,..günümüz teknoloji paralelinde nasıl bir gelişme kaydettiği   ancak,. Burhan TARLABAŞI’nın yazdığı   Kaval metodu kitabıyla ortaya konmuştur.(Bkz. Kitabı,M.E.Bakanlığı,Talim Terbiye Kurulu’unun  28.03. 1986 günlü,2208 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan. Kaval Metodu kitabı)

Dilli kavallara ait ,  bir diğer önemli  husus.. .çalgının geliştirilen “Alto-Soprano ve Bas”..çeşitlerinden  4  ses  veboydaki  .. (LA-Sİ-DO ve Mİ bemol)  tonlarına  Türk Patent Enstitüsünce   “Faydalı Model” konseptinde “BULUŞ HAKKI (Patent)  tanınmış  olmasıdır. .  Bu buluşu için  sahibine  İTÜ .Senatosunca   teşekkür belgesine ek olarak ayrıca   30 bin TL.de  para ödülü   Layık görülmüştür.. ..(Bkz. TPE.28.06.1995 günlü.TR.199500768 Sayılı Faydalı Model  Belgesi) ...

,.DİLEĞİMİZ :  ÇAĞIMIZ DİLLİ KAVAL AİLESİNİN,“çoban, bekçi.ve.vapur  düdüğü,tütek,Duduk ve Blok flüt ” konseptinden arındırılarak anlatılıp öğretilmesi, eğitim ve öğretiminin konservatuarlar dışındaki  .  M.E.Bakanlığına bağlı  kurumlarda da  sürdürebilmesidir..

 

NOT : Günümüzde  4 tam,3 yarım diatonik  ses aralığına sahip Dilli kavallardan  2,5 oktava  kadar seslerin   alındığını…Geliştirilen  ton  çeşitlerinden , Türk müziğinin yanı sıra, ayrıca  çok sesli (tonal) müziğin de  seslerinin  kolaylıkla sağlandığını unutmayınız,… Bkz. .(EK BİLGİLER..)…. “çoban, bekçi..vapur  düdüğü,tütek,Duduk ve Blok flüt”

 

Scroll to Top