­

“anonim” Halk Türkülerinin telif hakları..

anonim” Halk Türkülerinin  telif hakları..

Yurdumuzda, yüzyıllar boyu kuşaktan kuşağa  çalınıp söylene gelen,milli kültür ve musikimizin bölgesel niteliklianonim” halk türkü ve manilerinin463O Sayılı yasanın bahse konu maddesinde yer almamış olması nedeniyle telif haklarından yararlanamamaktadır.

 

Günümüzde anonim eserlerin .Anayasanın 63. Maddesinde,ayrıca da   Kültür ve Turizm Bakanlığının.-16.04.2003 tarih ve 4848Sayılı yasasıyla   korunması  gerekirken ,şu anda maalesef tıpkı eski hukuktaki  “lûkata”(Sahipsiz bir malı ihraz eden ona malik olur” uygulaması ile haksızlıklar sürdürülmekte  kültür değerlerimiz giderek ….yok olmaktadır….:

Oysa “.SAHİPSİZ ŞEYLER İLE MENFAATİ UMUMA AİT MALLARIN, DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ  bu kültür değerlerimiz..ŞAYET, 4630 SAYILI YASA İLE KORUNMA ALTINA ALINMAZ İSE YAKIN GELECKTE  ADINDAN BİLE SÖZ EDİLEMEYECEKTİR..

 

Not :Anonim Halk Eserleri,Tüm dünyada (örneğin,Şili’de)geleneksel kültüreserleri” başlığı ile , HALKINKÜLTÜRELMÜLKÜ kabul edilip, yasalarla  korunurken, bizde.tam tersi…bu güne kadar herhangi bir koruyucu  yasa hükmü  dahi söz konusu değildir..

 

TALEBİMİZ….463O Sayılı  yasanın, ilgili maddesine aşağıda mavi harflerle belirtilen  ifadenin eklenmesidir…

 

EK MADDE 3/a”MUSİKİ ESERLERİ, HER NEVİ, BÖLGESEL NİTELİKLİ,  SÖZLÜ VeSÖZSÜZ-HALK MÜZİĞİNİN“ ANONİM”ESERLERİNİ DE KAPSAR.”…

 

(TANIMLAR) :

ANONİM ESER…(TANIM) :İlk besteleyeni(söz ve müziğinin kime ait olduğu)bilinmeyen, hafızalarda  korunup, halkın ortak söylemi haline gelen, usul-makam ve icra tekniği açısındantamamen bölgesel özellikler gösteren ,sözlü-sözsüz.her tür  musiki Eserleridir.

NOT : THM.deki “anonim” sözcüğünün..TSM.deki  karşılığı “lâedri”(bestekârı bilinmeyen eser adı) ile  anılır.

 

ANONİM ESERİN HAK SAHİPLERİ …  Kimler olmalı..?

Özgün, kaynak  eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla..ilgili

yörenin,Vakıf,Belediye ya da Kültür müdürlüklerine tahsis edilmelidir görüşündeyiz.

 

DERLEYİCi….(tanım) : Yerel nitelikli“Anonim Eserlerin(  halk  türküleri,maniler,hikayeler,masallar..vb).sanatsal ve bilimsel katkısıyla, ehil taşıyıcısın (aktaranın)dan-  kurallara uygun, aslı ile belirleyip, kullanıma(icraya)hazır hale getiren  mali hak sahibi uzman kişidir.

 

Derleme eser  Nedir…?, derleyicinin,gerçek bilgi, becerive emeği  karşılığı,,aktarıcıdanbelirlediği bölgesel niteliklianonimmüzik eserleridir.

 

NOT :DERLEME..sözü..Toplama”sözünden farklıdır.Zira,.toplama,genelde,yöntemsiz şekilde   rastgele  seçilen bir çok  şeyin, bir araya getirilip  depolanmasını anlatır.

 

Dikkat…!TRT.nin, THM.derlemelerinde hem derleyen,hem de aktaranın kendini kaynak göstererek aynı kişi sıfatını taşımış olması,yasalarda intihal(hırsızlık)suçunu doğurur..Zira,kişi kendisindenderleme yapamaz. Başka bir anlatımla…TRT.deki  Anonim eserlerde,derleyen kişi kendisini hem “kaynak kişi” göstermiş ve hem de  derleyen…Oysa Kaynak kişi zaten derleyici olamaz. Ya..sadece  bestekâr…ya da  sadece DERLEYEN sıfatını  taşımalıdır..

TRT.nin belgelerindeki,Kaynak kişi sözü,eserin bestekârı  olmayıp,sadece.geleneksel yapı  içindeustalarından öğrenilip hafızalardakorunan,.daha  sonra bunları  derleyiciyeaktaran..taşıyıcı kişiden başka bir şey olamaz..Şu halde,akla şöyle bir soru geliyor..

Dikkat…!TRT.deki..KAYNAK KİŞİ  SÖZÜ,hiçbir zaman, gerçek eser sahibini yansıtmayan,sahte ve  aldatmacabir sözcüktür.Acaba….bu tarz  ifadeyle,.zihinlerde“Aba altından sopa gösterilerek ” anonim eserlerin telif hakları intihalen (hırsızlık ile) sahiplenilmeye mi çalışılıyor..?

Dikkat…!...TRT. Ne yapmalıydı…? Tıpkı M.SARISÖZEN’İN yaptığını…  yani….“kaynak kişi” sözünü kullanmamalıydı..Yerine ..”aktaran” karşılığında,“kimden alındığı”..ifadesini  kullanılmalıdır.TRT…”Kaynak kişi” sözünü kullanarak bu hatayı yapana göz yummakta ,ortağı ile birlikte  yasal suç işlemektedir.Eğe,”Vasıtalı kaynak kişi.” denseydi belki suçunu hafifletmiş olurdu . ..

(DERLEME FİŞLERİ(Tutanak) : Anonim eserlerin belirlenmesinde, derleyiciler tarafından kullanılması gerekli,hukuki açıdan ise önemli karine sayılan  resmi belgeler olup, aşağıdaki bilgileri içerir.

Anonim Eserin :-Yöresi. …-Kimden alındığı (aktaran)./.Kaynak kişi”-Eserin adı,.--.Metronomu…-Derleyen     -Derleme yer  ve tarihi,…-Notaya alanı..

Doç. Burhan  TARLABAŞI

NOT: Anonim eserlere ilişkin mali hakların dağılımında;..”Defineyi keşfeden,kıymetinyarısını alır” (M.K.696/3)hükmünün “derleyici” hisselerine  örnek olabileceği görüşündeyiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top